Strategie ograniczania strat wody na przykładzie Peru

Niedobór wody w Peru

W pierwszej chwili niedobór wody w Peru wydaje się absurdalny – ten południowoamerykański kraj charakteryzują nie tylko szerokie rzeki, ale także rozległe lasy tropikalne, różnorodna roślinność oraz masy lodowcowe. Patrząc z tej perspektywy świadczy to o występowaniu bardzo obfitych zasobów wodnych.

Dlaczego więc firma Sewerin, zajmująca się na co dzień wykrywaniem przecieków w przewodach wodociągowych postanowiła się zaangażować akurat w Peru?

Wizja roku 2084:

Mieszkamy w europejskich miastach, które bardzo intensywnie rozwijają się przemysłowo. Potrzebujemy wody. Na dzień dzisiejszy nie stanowi to najmniejszego problemu, jednak w 2084 może się okazać zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy zmuszeni stać w ogromnych kolejkach do cystern zaopatrujących naszą dzielnicę w wodę pitną. Jeżeli przyjdziemy zbyt późno, nie dostaniemy wody i nie ugasimy pragnienia. Ponadto ceny wody wzrosły tak drastycznie, że konieczne jest jej racjonowanie członkom rodziny. Jak to egzekwować? Najpierw najsilniejsi, później słabsi? Czy w ogóle można sobie coś takiego wyobrazić?

Rok 2014:

Podczas gdy miastach takich jak Lima duże sieci hotelowe bez problemu zaopatrują swoich gości w wodę pitną i użytkową to ogromna część Peruwiańczyków nadal nie może sobie pozwolić na dostęp do bieżącej wody. Ponad 50% społeczeństwa nie jest podłączonych do sieci wodociągowej, a zaopatrzenie w wodę jeśli już występuje to w wielu miejscach jest dodatkowo ograniczane do określonych przedziałów czasowych.

 

Wiele osób czerpie wodę z rzek lub kanałów nawadniających, narażając się tym samym na poważne choroby, w tym epidemię cholery. Brak stałego i bezpiecznego zaopatrzenia w wodę dodatkowo pogarszają: znacząca utrata wody w wyeksploatowanych przewodach wodociągowych oraz nielegalne czerpanie wody.

W większości krajów rozwijających się zmniejszanie strat wody przez firmy dostarczające ją odbiorcom jest ograniczane zasadą minimalizacji szkód i nic ponad to.

W świetle powyższych informacji pomimo bogatych zasobów w Peru faktycznie występuje niedobór wody. Taki stan wpływa trwale na rozwój społeczny i przemysłowy kraju. Czy są jakieś rozwiązania tego problemu?

Zgodnie z panującą opinią firma Sewerin jest świadoma odpowiedzialności jaka na nas spoczywa, dlatego też opracowujemy nowe technologie oraz strategie, które długoterminowo zapewnią Peru wodę pitną.

„Obecnie w Peru redukcja strat wody (przez firmy odpowiedzialne za jej dostawę) ogranicza się tylko do minimalizacji zasięgu wywoływanych przez nie szkód.”

 

Sytuacja

Duże straty wody pitnej w Peru są spowodowane przede wszystkim przez przecieki w przewodach wodociągowych oraz nielegalne przyłącza domowe. Zaopatrzenie w wodę w wielu częściach kraju jest bardzo restrykcyjnie ograniczone – często woda jest dostępna tylko 6-12 godzin na dobę. Natomiast wykorzystywana przez ludzi woda z rzek i kanałów jest zanieczyszczona i powoduje u nich choroby.

Znacznie uszkodzone przewody wodociągowe wykazują bardzo duże spadki ciśnienia, w konsekwencji tego zanieczyszczona woda jest z powrotem zasysana do sieci. Zjawisko to pogarsza sytuację zdrowotną społeczeństwa. Przecieki w sieciach wodociągowych oraz stale rosnąca liczba kradzieży wody powodują dalsze obciążanie i tak już bardzo trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw użyteczności publicznej – brakuje funduszy nawet na niezbędne inwestycje.

„Jednym z głównych celów firmy Sewerin jest opracowanie rozwiązań długoterminowych dających globalne efekty, a ponadto umożliwiających ciągłe ich doskonalenie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.”

Ośrodki szkoleniowe

Wyposażenie techniczne i umiejętności niezbędne do wykrywania i likwidacji przecieków, a także nielegalnych przyłączy domowych są w znacznej mierze przestarzałe lub w ogóle nie istnieją. W tej sytuacji ograniczanie szkód wynikających ze strat wody jest jedynym rozwiązaniem. Ośrodki szkoleniowe założone w 5 miastach Peru współpracują ze starannie wybranymi przedsiębiorstwami wodociągowymi i mają na celu nie tylko znaczne zredukowanie strat wody pitnej, ale również wprowadzenie skutecznych ulepszeń, a wszystko to przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Do pierwszej fazy szkoleń zostały wytypowane firmy zaopatrujące w wodę z miast Tarapoto i Piura. Wybór ten spowodował fakt iż obie te lokalizacje wykazują straty wody na poziomie znacznie wyższym niż pozostałe. W wyniku przecieków dostawcy w Tarapoto tracą w sieci wodociągowej 40% wody pitnej, natomiast w Piura wartość ta osiąga nawet 55%.

„Dzięki wsparciu ze strony firmy Sewerin społeczeństwo zaczyna dostrzegać i co ważniejsze doceniać pracę firm zaopatrujących w wodę.”

Technologie

Podczas szkoleń firma Sewerin udostępnia najnowsze rozwiązania technologiczne. Pracownicy firmy przeprowadzają szkolenia z zakresu wykorzystania mikrofonów gruntowych (m.in. przy pomocy systemu AQUAPHON® A 100), korelatora SeCorr® 08 (umożliwiającego lokalizację przecieków wspomaganą komputerowo) a także takich urządzeń jak  FERROTEC® (czyli magnetometru do lokalizowania ukrytych przedmiotów, np. pokryw do studzienek). Podczas szkoleń brana jest pod uwagę indywidualna charakterystyka danej lokalizacji. Specyfika badanego terenu oraz zakres czynności pomiarowych są analizowane i opracowywane wspólnie z uczestnikami szkolenia. Powyższa metoda w perspektywie czasu zapewnia firmom uczestniczącym w szkoleniach Sewerin umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz mogą one stanowić ośrodek szkoleniowy dla innych firm zaopatrujących w wodę.

Szkolenia nie ograniczają się jednak tylko do szczegółów technicznych, duży nacisk jest kładziony również na znaczenie działań promocyjnych. Na spotkaniach pokazywane jest jak przedsiębiorstwa powinny docierać do opinii publicznej oraz skutecznie przekazywać swoje idee takie jak: wykazywanie inicjatywy i dbanie o długoterminowe, bezpieczne oraz stałe zaopatrzenie w wodę.

„Dzięki strategiom wykrywania wycieków wody firmy Sewerin w samym tylko mieście Tarapoto od maja 2010 r. do grudnia 2012 r. wykryto i naprawiono ponad 900 przecieków.”

Sukcesy

Realizację tego projektu umożliwiła współpraca Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (ang. Public-Private Partnership) oraz Niemieckiego Federalnego Przedsiębiorstwa Współpracy Międzynarodowej (niem. Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Czas trwania projektu jest zaplanowany na 3 lata. Przebieg realizacji oraz uzyskiwane efekty są dowodem na to, że program ograniczania strat wody jest na doskonałej drodze do sukcesu. Firmy uczestniczące w szkoleniach w bardzo krótkim czasie obniżyły swoje straty wody aż o 10%.

Dzięki zaawansowanej technologii, zmotywowanym partnerom szkoleniowym oraz profesjonalnemu wsparciu specjalistów pozytywnie zrealizowano pierwsze etapy w osiągnięciu założonego celu – redukcji strat wody poniżej 20% oraz trwałego udostępnienia mieszkańcom Peru ich bezcennego zasobu jakim jest woda.